Verslag gemeenteraad 31/03/2016

Volgende agendepunten werden behandeld door de gemeenteraad van 31 maart 2016.

 

01.

Notulen van de vorige vergadering.

 

02.

Realisatie bedrijventerrein Nolim-Noord - verkoop projectgronden aan AGB GO.

 

Bij besluit van 29 juni 2006 verkreeg AGB GO vanwege het gemeentebestuur van Overpelt een concessie met erfpachtrecht op de percelen kadastraal gekend als 2de afdeling sectie E nrs. 101 B, 100 H, 96 D, 96 C, 96 B, met een totale oppervlakte van 13ha 98a 27ca.

De betreffende gronden zijn opgenomen in RUP Nolim-Noord en zijn bestemd voor de realisatie van een lokaal bedrijventerrein.

Door de verkoop aan AGB GO van de percelen in het plangebied die eigendom zijn van het gemeentebestuur, maar reeds in erfpacht gegeven werden aan het AGB, kan de realisatie van bedrijventerrein Noord-Limburg opgestart worden.

De verkoop wordt beperkt tot de percelen sectie E nrs. 96 C, 96 B en het gedeelte van perceel sectie E, nummer 96 D/deel, waarvan de intentie is om het te koop aan te bieden in het kader van de realisatie van het lokaal bedrijventerrein.

De verkoop kan gebeuren aan schattingsprijs, zijnde 1,40 euro/m².

 

03.

Realisatie gemeentelijk sportpark - verkoop van percelen grond aan AGB GO.

 

Bij besluit van 27 februari 2014 stelde de gemeenteraad het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Gemeentelijk Sportpark definitief vast.

Binnen het projectgebied zijn gronden gelegen die momenteel nog eigendom zijn van het gemeentebestuur.

Het gemeentebestuur heeft AGB GO verzocht om in te staan voor de realisatie van dit sportpark.

Na de aankoop van de gronden van de gemeente Overpelt binnen RUP Gemeentelijk Sportpark door het AGB, kan gestart worden met de grondwerken voor de realisatie van het project.

De verkoop kan gebeuren aan dezelfde schattingsprijs als deze die door de aangestelde landmeter-schatter onroerende goederen bepaald werd voor landbouwgronden in de omgeving, zijnde 5 euro/m².

 

04.

Omgevingsaanleg Brede School Lindelhoeven -  ontwerp - lastvoorwaarden en gunningswijze.

 

De gemeenteraad keurde in vergadering van 26 november 2015 de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed voor het project ‘brede school’ Lindel. In het kader van de opdracht “Omgevingsaanleg 'brede school' Lindel - Ontwerp en gedeeltelijke opvolging uitvoering” werd een bestek opgesteld door de dienst financiën en overheidsopdrachten.

 

DIt project past binnen de opwaardering van het binnengebied en de versterking van het Lindel Door de ingrijpende wijzigingen die het project met zich mee zal brengen voor het binnengebied van Lindel, is het in eerste instantie belangrijk om de omgevingsaanleg van het project af te stemmen op de nieuwbouw (en eventuele renovatie). Op langere termijn is het aangewezen om deze herinrichting van het openbaar domein van Lindel te verruimen van het kerkplein tot het plein ter hoogte van de Gortenstraat.

De opdracht wordt daarom opgesplitst in 2 fases, waarbij de eerste fase tot op uitvoeringsniveau focust op het binnengebied aan de Parkstraat tussen de school, de parochiezaal en de jeugdlokalen en de tweede fase dit gebied tot op ontwerpniveau verruimt met de omgeving van het kerkplein en de omgeving van de huidige school aan de Kapelstraat en het plein ter hoogte van de Gortenstraat.

 

Er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, volgend op een open ontwerpenwedstrijd. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 90.000,00 euro (exl. BTW).

05.

Toilet-units voor mindervaliden - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

 

De uitleendienst van onze gemeente is momenteel uitgerust met 2 grote toiletwagens, die niet toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. Ze zijn vaak ook te groot voor de kleinere buurtfeesten.

Door dit aanbod uit te breiden met 2 rolstoeltoegankelijke toiletunits kan de gemeente een groter comfort aanbieden voor haar mindervalide inwoners en bezoekers van evenementen in de gemeente. Tevens zal er beter en gerichter voldaan kunnen worden aan de noden die zich stellen.

Door de aankoop zal er ook bij grotere gemeentelijke evenementen voldaan kunnen worden aan de nood van toiletvoorzieningen die toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 25.000,00 excl. btw of € 30.250,00 incl. 21% btw.

 

06.

Overname gedeelte gewestweg N712a (Leopoldlaan) - overeenkomst met Vlaams Gewest.

 

De gemeenten Overpelt en Neerpelt wensen de riolering en de wegenis van het gedeelte van de Leopoldlaan tussen rotonde en Dommel te renoveren. Het gedeelte van de weg dat op Overpelts grondgebied is gelegen, werd nog niet overgedragen door het Vlaams Gewest. Bij brief van 07 maart 2016 stelt het Agentschap Wegen en Verkeer voor om dit weggedeelte over te dragen.

Dit gedeelte van de Leopoldlaan heeft sinds lang zijn betekenis als verbindende gewestweg verloren en kan door de gemeente overgenomen worden, doch enkel voor zover de weg zich in een goede staat bevindt.

Het in goede staat brengen moet gebeuren op kosten van het gewest. De raming van deze kosten volgens huidige aannemingsprijzen werd bepaald op 238.399,30 EUR excl. BTW of 288.463,15 EUR incl. BTW.

De gemeente Overpelt zal optreden als bouwheer voor het in goede staat brengen van het over te dragen wegvak, in combinatie met een renovatie van de riolering.

Parallel met de overname van vermeld gedeelte van de Leopoldlaan, wordt voorgesteld om het gedeelte van de Fabrieksstraat, ter hoogte van de afritten van de N74 terug over te dragen aan het Vlaams Gewest, waar het functioneel toe behoort.

 

07.

Verkaveling binnengebied Hasseltstraat - definitieve vaststelling van twee nieuwe straatnamen.

 

In vergadering van 24 september 2015 stelde de gemeenteraad op advies van het Genootschap voor geschiedenis en Volkskunde in Overpelt volgende nieuwe straatnamen principieel vast:

-     Weegbreestraat;

-     Veldzuringstraat.

Inmiddels gaf de Overpeltse Cultuurraad een gunstig advies en werd het openbaar onderzoek afgesloten. Er werden geen bezwaren ingediend en de straatnamen kunnen definitief vastgesteld worden.

 

08.

De Koel - toekenning van een precair gebruiksrecht aan een onteigende landbouwer - wijziging.

 

De gemeenteraad van 26 november 2016 verklaarde zich akkoord met de toekenning van een tijdelijk gebruiksrecht aan landbouwvennootschap Klaverhof Agten voor de percelen grond, kadastraal gekend als Overpelt, eerste afdeling, sectie A nummers 450 B en 446 A, groot respectievelijk 3.425 m² en 8.715 m².

Inmiddels is uit een opmeting gebleken dat de precieze oppervlakte van de delen van percelen respectievelijk 3.021 en 8.474 m² bedraagt. Het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2015 dient in die zin aangepast te worden.

 

09.

Pontes cvba - ontwerp van statutenwijziging - goedkeuring.

 

De gemeente Overpelt is lid van Intergemeentelijk samenwerkingsverband Pontes cvba.

Bij brief van 18 maart 2016 verzoekt Pontes cvba om een ontwerp van statutenwijziging ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen.

Op vraag van de toezichthoudende overheid wordt artikel 6 van de statuten aangevuld met de datum waarop de huidige duurtijd van de intergemeentelijke vereniging Pontes cvba ten einde loopt. De algemene vergadering besliste op 28 februari 2008 de duurtijd van de vereniging te verlengen voor een periode van 18 jaar (tot 16 mei 2026). Daarnaast wordt de mogelijkheid om dividenden uit te keren aan de aandeelhouders uit de statuten geschrapt.

Deze statutenwijziging zal geagendeerd worden op de eerstvolgende gewone en buitengewone algemene vergadering van Pontes cvba die zal doorgaan op 15 juni 2016.

 

10.

Infrax Limburg - algemene vergadering - bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordigers.

 

De gemeente Overpelt is lid van Intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg.

Bij brief van 14 maart 2016 nodigt Infrax Limburg de vertegenwoordigers van de gemeente Overpelt uit voor de algemene vergadering, die zal doorgaan op 25 april 2016.

In zitting van 29 februari 2016 stelde de raad van bestuur van Infrax Limburg de agenda van deze algemene vergadering als volgt vast:

1.   Benoeming bestuurder(s) ;

2.   Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering;

3.   Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering;

4.   Balans en resultatenrekening boekjaar 2015;

5.   Kwijting aan bestuurders en commissaris.

 

11.

Inter-media - algemene vergadering - bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordigers.

 

De gemeente Overpelt is lid van Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media.

Bij brief van 21 maart 2016 nodigt Inter-media de vertegenwoordigers van de gemeente Overpelt uit voor de algemene vergadering, die zal doorgaan op 03 mei 2016.

In zitting van 01 maart 2016 stelde de raad van bestuur van Inter-media de agenda van deze algemene vergadering als volgt vast:

1.   Benoeming bestuurder(s)

2.   Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering

3.   Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering

4.   Balans en resultatenrekening boekjaar 2015

5.   Kwijting aan bestuurders en commissaris

 

01.

Notulen van de vorige vergadering.

 

02.

Realisatie bedrijventerrein Nolim-Noord - verkoop projectgronden aan AGB GO.

 

Bij besluit van 29 juni 2006 verkreeg AGB GO vanwege het gemeentebestuur van Overpelt een concessie met erfpachtrecht op de percelen kadastraal gekend als 2de afdeling sectie E nrs. 101 B, 100 H, 96 D, 96 C, 96 B, met een totale oppervlakte van 13ha 98a 27ca.

De betreffende gronden zijn opgenomen in RUP Nolim-Noord en zijn bestemd voor de realisatie van een lokaal bedrijventerrein.

Door de verkoop aan AGB GO van de percelen in het plangebied die eigendom zijn van het gemeentebestuur, maar reeds in erfpacht gegeven werden aan het AGB, kan de realisatie van bedrijventerrein Noord-Limburg opgestart worden.

De verkoop wordt beperkt tot de percelen sectie E nrs. 96 C, 96 B en het gedeelte van perceel sectie E, nummer 96 D/deel, waarvan de intentie is om het te koop aan te bieden in het kader van de realisatie van het lokaal bedrijventerrein.

De verkoop kan gebeuren aan schattingsprijs, zijnde 1,40 euro/m².

 

03.

Realisatie gemeentelijk sportpark - verkoop van percelen grond aan AGB GO.

 

Bij besluit van 27 februari 2014 stelde de gemeenteraad het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Gemeentelijk Sportpark definitief vast.

Binnen het projectgebied zijn gronden gelegen die momenteel nog eigendom zijn van het gemeentebestuur.

Het gemeentebestuur heeft AGB GO verzocht om in te staan voor de realisatie van dit sportpark.

Na de aankoop van de gronden van de gemeente Overpelt binnen RUP Gemeentelijk Sportpark door het AGB, kan gestart worden met de grondwerken voor de realisatie van het project.

De verkoop kan gebeuren aan dezelfde schattingsprijs als deze die door de aangestelde landmeter-schatter onroerende goederen bepaald werd voor landbouwgronden in de omgeving, zijnde 5 euro/m².

 

04.

Omgevingsaanleg Brede School Lindelhoeven -  ontwerp - lastvoorwaarden en gunningswijze.

 

De gemeenteraad keurde in vergadering van 26 november 2015 de lastvoorwaarden en de gunningswijze goed voor het project ‘brede school’ Lindel. In het kader van de opdracht “Omgevingsaanleg 'brede school' Lindel - Ontwerp en gedeeltelijke opvolging uitvoering” werd een bestek opgesteld door de dienst financiën en overheidsopdrachten.

 

DIt project past binnen de opwaardering van het binnengebied en de versterking van het Lindel Door de ingrijpende wijzigingen die het project met zich mee zal brengen voor het binnengebied van Lindel, is het in eerste instantie belangrijk om de omgevingsaanleg van het project af te stemmen op de nieuwbouw (en eventuele renovatie). Op langere termijn is het aangewezen om deze herinrichting van het openbaar domein van Lindel te verruimen van het kerkplein tot het plein ter hoogte van de Gortenstraat.

De opdracht wordt daarom opgesplitst in 2 fases, waarbij de eerste fase tot op uitvoeringsniveau focust op het binnengebied aan de Parkstraat tussen de school, de parochiezaal en de jeugdlokalen en de tweede fase dit gebied tot op ontwerpniveau verruimt met de omgeving van het kerkplein en de omgeving van de huidige school aan de Kapelstraat en het plein ter hoogte van de Gortenstraat.

 

Er wordt voorgesteld om de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking, volgend op een open ontwerpenwedstrijd. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op 90.000,00 euro (exl. BTW).

05.

Toilet-units voor mindervaliden - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

 

De uitleendienst van onze gemeente is momenteel uitgerust met 2 grote toiletwagens, die niet toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers. Ze zijn vaak ook te groot voor de kleinere buurtfeesten.

Door dit aanbod uit te breiden met 2 rolstoeltoegankelijke toiletunits kan de gemeente een groter comfort aanbieden voor haar mindervalide inwoners en bezoekers van evenementen in de gemeente. Tevens zal er beter en gerichter voldaan kunnen worden aan de noden die zich stellen.

Door de aankoop zal er ook bij grotere gemeentelijke evenementen voldaan kunnen worden aan de nood van toiletvoorzieningen die toegankelijk zijn voor rolstoelgebruikers.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking. De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 25.000,00 excl. btw of € 30.250,00 incl. 21% btw.

 

06.

Overname gedeelte gewestweg N712a (Leopoldlaan) - overeenkomst met Vlaams Gewest.

 

De gemeenten Overpelt en Neerpelt wensen de riolering en de wegenis van het gedeelte van de Leopoldlaan tussen rotonde en Dommel te renoveren. Het gedeelte van de weg dat op Overpelts grondgebied is gelegen, werd nog niet overgedragen door het Vlaams Gewest. Bij brief van 07 maart 2016 stelt het Agentschap Wegen en Verkeer voor om dit weggedeelte over te dragen.

Dit gedeelte van de Leopoldlaan heeft sinds lang zijn betekenis als verbindende gewestweg verloren en kan door de gemeente overgenomen worden, doch enkel voor zover de weg zich in een goede staat bevindt.

Het in goede staat brengen moet gebeuren op kosten van het gewest. De raming van deze kosten volgens huidige aannemingsprijzen werd bepaald op 238.399,30 EUR excl. BTW of 288.463,15 EUR incl. BTW.

De gemeente Overpelt zal optreden als bouwheer voor het in goede staat brengen van het over te dragen wegvak, in combinatie met een renovatie van de riolering.

Parallel met de overname van vermeld gedeelte van de Leopoldlaan, wordt voorgesteld om het gedeelte van de Fabrieksstraat, ter hoogte van de afritten van de N74 terug over te dragen aan het Vlaams Gewest, waar het functioneel toe behoort.

 

07.

Verkaveling binnengebied Hasseltstraat - definitieve vaststelling van twee nieuwe straatnamen.

 

In vergadering van 24 september 2015 stelde de gemeenteraad op advies van het Genootschap voor geschiedenis en Volkskunde in Overpelt volgende nieuwe straatnamen principieel vast:

-     Weegbreestraat;

-     Veldzuringstraat.

Inmiddels gaf de Overpeltse Cultuurraad een gunstig advies en werd het openbaar onderzoek afgesloten. Er werden geen bezwaren ingediend en de straatnamen kunnen definitief vastgesteld worden.

 

08.

De Koel - toekenning van een precair gebruiksrecht aan een onteigende landbouwer - wijziging.

 

De gemeenteraad van 26 november 2016 verklaarde zich akkoord met de toekenning van een tijdelijk gebruiksrecht aan landbouwvennootschap Klaverhof Agten voor de percelen grond, kadastraal gekend als Overpelt, eerste afdeling, sectie A nummers 450 B en 446 A, groot respectievelijk 3.425 m² en 8.715 m².

Inmiddels is uit een opmeting gebleken dat de precieze oppervlakte van de delen van percelen respectievelijk 3.021 en 8.474 m² bedraagt. Het gemeenteraadsbesluit van 26 november 2015 dient in die zin aangepast te worden.

 

09.

Pontes cvba - ontwerp van statutenwijziging - goedkeuring.

 

De gemeente Overpelt is lid van Intergemeentelijk samenwerkingsverband Pontes cvba.

Bij brief van 18 maart 2016 verzoekt Pontes cvba om een ontwerp van statutenwijziging ter goedkeuring aan de gemeenteraad voor te leggen.

Op vraag van de toezichthoudende overheid wordt artikel 6 van de statuten aangevuld met de datum waarop de huidige duurtijd van de intergemeentelijke vereniging Pontes cvba ten einde loopt. De algemene vergadering besliste op 28 februari 2008 de duurtijd van de vereniging te verlengen voor een periode van 18 jaar (tot 16 mei 2026). Daarnaast wordt de mogelijkheid om dividenden uit te keren aan de aandeelhouders uit de statuten geschrapt.

Deze statutenwijziging zal geagendeerd worden op de eerstvolgende gewone en buitengewone algemene vergadering van Pontes cvba die zal doorgaan op 15 juni 2016.

 

10.

Infrax Limburg - algemene vergadering - bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordigers.

 

De gemeente Overpelt is lid van Intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg.

Bij brief van 14 maart 2016 nodigt Infrax Limburg de vertegenwoordigers van de gemeente Overpelt uit voor de algemene vergadering, die zal doorgaan op 25 april 2016.

In zitting van 29 februari 2016 stelde de raad van bestuur van Infrax Limburg de agenda van deze algemene vergadering als volgt vast:

1.   Benoeming bestuurder(s) ;

2.   Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering;

3.   Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering;

4.   Balans en resultatenrekening boekjaar 2015;

5.   Kwijting aan bestuurders en commissaris.

 

11.

Inter-media - algemene vergadering - bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordigers.

 

De gemeente Overpelt is lid van Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media.

Bij brief van 21 maart 2016 nodigt Inter-media de vertegenwoordigers van de gemeente Overpelt uit voor de algemene vergadering, die zal doorgaan op 03 mei 2016.

In zitting van 01 maart 2016 stelde de raad van bestuur van Inter-media de agenda van deze algemene vergadering als volgt vast:

1.   Benoeming bestuurder(s)

2.   Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering

3.   Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering

4.   Balans en resultatenrekening boekjaar 2015

5.   Kwijting aan bestuurders en commissaris