De balie van de gemeente bij u thuis. Doe hier aanvragen en spaar een rit naar het gemeentehuis.

Betwisting vaderschap

WAT?

Wanneer de moeder van een kind gehuwd is met een andere man dan de biologische vader van het kind, dan wordt het kind wettelijk beschouwd als een kind van haar echtgenoot, uitgezonderd indien:

  • het kind geboren is meer dan 300 dagen nadat de rechter de overeenkomst tussen de partijen heeft bekrachtigd i.v.m. de aan de echtgenoten gegeven machtiging om een afzonderlijke verblijfplaats te betrekken, of meer dan 300 daen na de echtscheiding.
  • het kind geboren is meer dan 300 dagen na de datum waarop de echtgenoten, blijkens het bevolkings-, vreemdelingen- of wachtregister, op verschillende adressen zijn ingeschreven, voor zover ze nadien niet opnieuw zijn ingeschreven op hetzelfde adres
  • het kind geboren is meer dan 300 dagen na een krachtens artikel 223 door de vrederechter uitgesproken vonnis waarbij de echtgenoten gemachtigd worden een afzonderlijke verblijfplaats te betrekken, en minder dan 180 dagen na de datum waarop deze maatregel verstreken is, of nadat de echtgenoten feitelijk zijn herenigd.

WIL MEN DIT VERANDEREN DAN MOET MEN HET VADERSCHAP BETWISTEN.

WAT MOET U MEEBRENGEN?

Identiteitskaart

Stap 1: Opstart procedure

De procedure kan ingezet worden door ofwel:

  • de moeder, binnen een jaar na de geboorte van het kind
  • de echtgenoot of gewezen echtgenoot van de moeder, binnen een jaar nadat hij kennis kreeg van de geboorte
  • het kind zelf tussen 12 en 22 jaar.

De procedure moet opgestart worden bij de rechtbank van eerste aanleg. U zal zich dus best tot een advocaat wenden.

Dienst : Rechtbank van Eerste Aanleg Hasselt

Stap 2: Uitspraak door de rechtbank

Is het vonnis uitgesproken en in kracht van gewijsde gegaan (d.w.z. wanneer geen beroep werd aangetekend tegen het vonnis), dan zendt de Procureur des Konings het vonnis met het bewijs van geen hoger beroep aan de ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar de akte van geboorte van het kind is opgemaakt of overgeschreven.

Binnen de maand na ontvangst schrijft de ambtenaar van de burgerlijke stand het vonnis over in de registers en brengt hij een kantmelding aan in de rand van de geboorteakte.

Dienst : Dienst burgeradministratie - burgerlijke stand

Stap 3: Verwittiging van de betrokkenen

De ambtenaar van de burgerlijke stand van de plaats waar het vonnis werd overgeschreven, stuurt een afschrift van de akte aan:

  • de ex-vader
  • de moeder
  • de voogd ad hoc
  • de dienst burgerzaken van de woonplaats van het kind.