De balie van de gemeente bij u thuis. Doe hier aanvragen en spaar een rit naar het gemeentehuis.

Natuurvergunning

WAT?

 • De natuurvergunning is nodig voor het wijzigen van vegetatie of kleine landschapselementen.
 • Met 'vegetatie' wordt bedoeld: iedere perceelsdekkende begroeiing die op een (half)natuurlijke manier ontstaan is of door de mens gecreëerd is. De meest typerende vegetaties zijn: bossen, droge of vochtige graslanden, moerassen, rietvelden, duinbegroeiingen, enz.
 • 'Kleine landschapselementen' staat voor de zeer bonte verzameling van alleenstaande bomen, knotbomen, bomenrijen, houtkanten, hagen, holle wegen, hoogstamboomgaarden, bosjes, bermen, bronnen, poelen, grachten en hun oevers. Vooral vroeger hadden deze kleine landschapselementen diverse functies te vervullen. Denk hierbij aan meidoornhagen als veekering, poelen als drink- en drenkplaats en knotbomen en houtkanten als leveranciers van brand- en griefhout. Na WO I verloren vele kleine landschapselementen hun functie en daarmee ook hun bestaansreden. Prikkeldraad deed zijn intrede, kleine percelen werden samengevoegd tot een groot perceel. Toch blijven deze landschapsbepalende elementen heel belangrijk als verbindingsweg tussen grotere natuurgebieden.
 • Bij het rooien van (knot)bomen, het dempen van een poel, het uitvoeren van oeververstevigingswerken, het ploegen/scheuren/herinzaaien of draineren van graslanden of grazige vegetaties, e.d. zal u dus een natuurvergunning moeten aanvragen. Deze vergunningsplicht is echter niet overal van toepassing. Hieronder wordt verduidelijkt over welke gebieden het gaat.

WAAR IS DEZE VERGUNNING VEREIST?

Is van toepassing in volgende gebieden:

 • de groene bestemmingen op het gewestplan: groengebieden, parkgebieden, buffergebieden, bosgebieden
 • de geel-groene bestemmingen op het gewestplan: valleigebieden, brongebieden, natuurontwikkelingsgebieden, agrarische gebieden met ecologisch belang of bijzondere waarde
 • de internationaal beschermde gebieden: EU-Habitatrichtlijngebieden, EU-Vogelrichtlijngebieden, Ramsargebieden
 • voor het wijzigen van kleine landschapselementen heeft u ook een natuurvergunning nodig in landschappelijk waardevol agrarisch gebied en puur agrarisch gebied.

WAAR IS DEZE VERGUNNING NIETVEREIST?

 • De natuurvergunningsplicht geldt niet op kavels van een vergunde woning of bedrijfsgebouw gelegen binnen een straal van 100 meter rond het gebouw (dit wordt wel 50 meter indien het om een groene bestemming gaat).
 • De natuurvergunning is ook niet verplicht wanneer u reeds over een stedenbouwkundige vergunning beschikt waarbij advies van de Afdeling Natuur van het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap werd gevraagd (bv voor het kappen van een boom). Voorts is het ook niet nodig indien de werken kaderen in een goedgekeurd beheersplan (bv voor een natuurreservaat, bossen) of indien het gaat om normale onderhoudswerken.

HOE?

De natuurvergunningsaanvraag moet in drievoud ingediend worden bij het gemeentebestuur. Het college van burgemeester en schepenen neemt vervolgens een beslissing.

Wie niet akkoord gaat met de beslissing van het schepencollege over zijn natuurvergunningsaanvraag, kan beroep indienen bij de bestendige deputatie. Dit beroep bevestigt, wijzigt of vernietigt dan de beslissing van de gemeente.

MEEBRENGEN (in drievoud)

 • het aanvraagformulier (link naar het formulier)
 • de bestaande toestand op een situatietekening met vermelding van het adres, de gangbare plaatsnaam en de kadastrale gegevens
 • een beschrijving en typering van de bestaande vegetatie en/of de bestaande kleine landschapselementen
 • aard en omvang van de ingreep
 • toestand na uitvoering van de ingreep
 • compenserende maatregelen voor natuurherstel en -ontwikkeling in het kader van de zorgplicht om schade aan de natuur te voorkomen, beperken of herstellen.

MEER INFO?

De navigator milieuwetgeving op de website van het energie- en milieu-informatiesysteem (EMIS) van de Vlaamse overheid:

klik hier voor de navigator milieuwetgeving

klik hier voor de wetgeving natuur en bos

Contact