Verslag gemeenteraad 30/03/2017

Volgende agendepunten werden behandeld door de gemeenteraad van 30 maart 2017.

 

01.

Notulen van de vorige vergadering.

 

02.

Renovatie wegenis en riolering Breugelweg - goedkeuring aangepaste raming.

 

Met het oog op de renovatie van de Breugelweg werd op 23 juli 2013 een samenwerkingsakkoord gesloten met Infrax CVBA. In vergadering van 24 november 2016 werden door de gemeenteraad de lastvoorwaarden, de gunningswijze en de bijhorende raming voor deze opdracht goedgekeurd.

 

Op 28 februari bezorgde de aanbestedende overheid, Infrax CVBA, het gemeentebestuur een aangepaste raming voor de opdracht. Infrax deelde mee dat het bestek zoals goedgekeurd door de gemeenteraad in vergadering van 24 november 2016, aangepast diende te worden op een aantal onderdelen die behoren tot het gemeentelijk aandeel in de werken. Uit proeven op de ondergrond is nl. gebleken dat een aanzienlijk deel van de gronden dermate vervuild is dat hergebruik ter plaatse niet mogelijk is. Voor de onderlaag onder het gedeelte van de rijbaan in beton wordt bovendien een andere methodiek voorgesteld dan oorspronkelijk voorzien door de ontwerper.

 

De aangepaste uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 5.202.087,51 excl. btw

of € 5.767.994,22 incl. btw, als volgt verdeeld:

- Infrax CVBA: € 1.269.579,59;

- Gemeente Overpelt: € 2.694.793,84 excl. btw of € 3.260.700,55 incl. 21% btw;

- Fietsfonds provincie Limburg: € 1.188.103,62;

- Toeristisch fietsroutenetwerk provincie Limburg: € 49.700,46.

 

03.

Signalisatie handelszone Den Dries - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

 

Door de verdere ontwikkeling van handelszone Den Dries moet de verkeerscirculatie ter hoogte van het projectgebied worden aangepast. Door het voorzien van twee toegangen tot de handelszone, één via de Sellekaertsstraat en één via de Leopoldlaan, zal het verkeer vlotter kunnen verlopen.

 

Door het plaatsen van 3 duidelijke signalisatie-objecten zullen de bezoekers van de handelszone naar de correcte routering worden geleid. Door het verkeer komende van Overpelt om te leiden naar de toegang via de Sellekaertsstraat wordt vermeden dat de toegang via de Leopoldlaan overbelast wordt. In een latere fase zal het kruispunt van de Leopoldlaan met De Koel worden heringericht met verkeerslichten en afslagstroken, waarbij het onmogelijk wordt om De Koel via de Leopoldlaan binnen te rijden komende vanuit Overpelt.

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 45.000,00 excl. btw en wordt voorzien bij de volgende budgetwijziging. Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

 

04.

Leveren en implementeren van een softwarepakket voor de dienst ruimtelijke ordening en leefmilieu - goedkeuring lastvoorwaarden en gunningswijze.

 

De digitale bouwaanvraag en de nieuwe omgevingsvergunning zullen met ingang van 1 juni 2017 ingevoerd worden. De huidige softwaretoepassingen van de dienst omgeving voldoen niet om met deze gewijzigde regelgeving om te gaan.

 

Het nieuwe softwarepakket zal moeten voorzien in een maximale integratie met reeds in gebruik zijnde toepassingen zoals het GIS-systeem en de document- en dossierbeheertoepassing. Het softwarepakket zal voorzien in een automatische koppeling met het omgevingsloket. De aangeboden oplossing zal moeten voldoen aan alle van toepassing zijnde wettelijke vereisten.

 

De uitgave voor deze opdracht wordt geraamd op € 54.545,45 excl. btw of € 65.999,99 incl. 21% btw.

Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.

 

05.

Nolimpark - aanvraag toelating tot verhuur van een bedrijfspand gelegen langs de Haltstraat (Bowimetal bvba aan AB Tribunes bvba).

 

AB Tribunes bvba vraagt aan de gemeente Overpelt toelating voor het huren van een bedrijfspand met een oppervlakte van 48a 68ca gelegen aan de Haltstraat 96 te Overpelt, eigendom van Bowimetal bvba. De bijzondere voorwaarden, opgenomen in de verkoopakte van 07 augustus 1986, voorzien een voorafgaandelijke toelating door de gemeente bij elke verkoop of vervreemding door verhuur.

Deze toelating kan gegeven worden.

 

06.

Gemeentelijke bijdrage in de kosten voor brandbestrijding - advies ontwerpstaat 2015 (uitgaven 2014).

 

Bij brief van 08 maart 2017 stelde de gouverneur van de provincie Limburg de gemeente in kennis van de provinciale berekening en verdeling van de brandweerkosten.

De in de ontwerpstaat betreffende de forfaitaire bijdragen van de gemeenten in de kosten van de brandweerdiensten van de provincie Limburg voor het jaar 2015 (uitgaven 2014) opgenomen berekening is opgemaakt in overeenstemming met de van toepassing zijnde reglementering.

 

07.

Woonhuis gelegen Leukenstraat 43 - afstand van recht van voorkoop.

 

Het gemeentebestuur heeft op 27 februari 2017 van notaris Eva Lauwers, een aanbod gekregen tot uitoefening van het recht van voorkoop met betrekking tot het vermelde perceel met opstaande woning gelegen Leukenstraat 43 te 3900 Overpelt, met een oppervlakte van 20a45ca.

 

Het gemeentebestuur heeft geen nuttige bestemming voor het vermelde perceel met opstaande woning. Er is dan ook geen reden tot uitoefening van het recht van voorkoop.

 

08.

Overzicht van de deelname van de gemeente aan verenigingen en intergemeentelijke samenwerkingsverbanden - kennisneming.

 

Volgens het Gemeentedecreet moet de gemeenteraad minstens eenmaal per jaar in kennis gesteld worden van een geactualiseerde lijst van alle extern verzelfstandigde agentschappen van de gemeente, alle verenigingen, stichtingen en vennootschappen waarin de gemeente deelneemt en alle intergemeentelijke samenwerkingsverbanden waarvan de gemeente deel uitmaakt.

 

09.

Inter-media - algemene vergadering - bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordigers.

 

De gemeente Overpelt is lid van Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-media.

Bij brief van 13 maart 2017 nodigt Inter-media de vertegenwoordigers van de gemeente Overpelt uit voor de algemene vergadering, die zal doorgaan op 02 mei 2017. In zitting van 07 maart 2017 stelde de raad van bestuur van Inter-media de agenda van deze algemene vergadering als volgt vast:

1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering;

2. Balans en resultatenrekening boekjaar 2016;

3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering;

4. Kwijting aan bestuurders en commissaris;

5. Statutenwijziging;

6. Statutaire benoemingen en verlenging van het mandaat van de commissaris.

 

De gemeenteraad van Overpelt kan instemmen met de voorstellen van de raad van bestuur van Inter-media voor de algemene vergadering van 02 mei 2017, zoals weergegeven in de brief van 13 maart 2017.

 

10.

Infrax Limburg - algemene vergadering - bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordigers.

 

De gemeente Overpelt is lid van Intergemeentelijk samenwerkingsverband Infrax Limburg.

Bij brief van 01 maart 2017 nodigt Infrax Limburg de vertegenwoordigers van de gemeente Overpelt uit voor de algemene vergadering, die zal doorgaan op 24 april 2017.

In zitting van 20 februari 2017 stelde de raad van bestuur van Infrax Limburg de agenda van deze algemene vergadering als volgt vast:

1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering;

2. Balans- en resultatenrekening 2016;

3. Geconsolideerde balans- en resultatenrekening 2016;

4. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering;

5. Kwijting aan bestuurders en commissaris;

6. Statutaire benoeming en verlenging van het mandaat van de commissaris.

 

De gemeenteraad van Overpelt kan instemmen met de voorstellen van de raad van bestuur van Infrax Limburg voor de algemene vergadering van 24 april 2017, zoals weergegeven in de brief van 01 maart 2017.

 

11.

Inter-energa - algemene vergadering - bepaling van het mandaat van de gemeentelijke vertegenwoordigers.

 

De gemeente Overpelt is lid van Intergemeentelijk samenwerkingsverband Inter-energa.

Bij brief van 20 maart 2017 nodigt Inter-energa de vertegenwoordigers van de gemeente Overpelt uit voor de algemene vergadering, die zal doorgaan op 09 mei 2017.

In zitting van 14 maart 2017 stelde de raad van bestuur van Inter-energa de agenda van deze algemene vergadering als volgt vast:

1. Verslag van de raad van bestuur aan de algemene vergadering;

2. Balans en resultatenrekening boekjaar 2016;

3. Verslag van de commissaris aan de algemene vergadering;

4. Kwijting aan bestuurders en commissaris;

5. Verlenging van het mandaat van de commissaris.

 

De gemeenteraad van Overpelt kan instemmen met de voorstellen van de raad van bestuur van Inter-energa voor de algemene vergadering van 09 mei 2017, zoals weergegeven in de brief van 20 maart 2017.

 Contact

Bekijk ook