Beschermd erfgoed

Erfgoedsite Centrum

Het voormalige Ursulinenklooster is voortaan integraal beschermd. Door deze bescherming blijft de sociaal-culturele nalatenschap van het pedagogische project van de Ursulinen, dat zo belangrijk geweest is voor de ontwikkeling van Overpelt gedurende de vorige eeuw, bewaard.  Ook de vroeg 20ste-eeuwse Sint-Martinuskerk  en de pastorij uit 1728 zijn beschermd. De gebouwen zijn niet alleen beschermd om hun historische waarde, maar ook om hun sociaal-culturele, volkskundige en artistieke waarde.

 

Er kan nu verder gewerkt worden aan de inrichting van heel de site. In het voorjaar 2012 werd al de kloostertuin met Finse piste aangelegd.  Een volgend project zal de pastorijtuin zijn.   De plannen voor de inrichting zijn er al. De nadruk ligt op soberheid, met het nodige respect voor het verleden. De pastorijtuin moet op termijn de verbinding vormen tussen de klooster- en schoolgebouwen enerzijds en de pastorij, de kerk en de beschermde linde anderzijds. De WICO scholengemeenschap van haar kant heeft plannen voor de restauratie van de schoolgebouwen en een opwaardering van de terreinen rondom.

Panhof & Grooten Hof

Overpelt behoorde tot het graafschap Loon. Dit onafhankelijke vorstendom werd in 1366 bij het prinsbisdom Luik aangehecht, maar behield toch een zekere bestuurlijke onafhankelijkheid tot aan de Franse Revolutie. het ambt Pelt-Grevenbroek was één van de zes ambten van het graafschap.

 

Van de twaalfde tot de negentiende eeuw was Pelt kerkelijk in handen van de Norbertijnenabdij van Floreffe. Deze Waalse abdij verwierf de Dommelmolens en onder andere de Grote Hof, de Kleine Hof en de Panhof. Waar eens de Panhof stond, staat nu de Kleine Hof.